Intelligente Oplossingen voor de Top 5 Uitdagingen voor Stedelijke Mobiliteit Wereldwijd

Auteur:

Stadsmobiliteit is een onderwerp dat miljoenen mensen aangaat. Meer dan 50% van de wereldbevolking woont tegenwoordig in steden. De stedelijke bevolking zal naar verwachting groeien tot 6 miljard in 2045. In Europa vloeit deze urbanisatietrend voort uit het toenemende economische en politieke belang van het stedelijk gebied, de vergrijzing van de bevolking, de technologische vooruitgang, nieuwe bedrijfsmodellen, én een verandering van het gedrag en behoeften van bedrijven en de moderne burger. Stadsbestuurders worstelen met de vraag hoe ze hun almaar groeiende bevolking van basisvoorzieningen, infrastructuur en huisvesting kunnen voorzien. Stedelijk vervoer wordt complexer naarmate onze steden groeien. Nu meer mensen dichter bij elkaar wonen, zien we een toenemende vraag naar openbaar vervoer dat efficiënt, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk en betrouwbaar is. Zelfs tijdens de spits of op regenachtige dagen – en dat al het verkeer doorstroomt met minder files.

De impact van urbanisatie op toch al complexe mobiliteitslandschappen over de hele wereld.

Een voortdurend groeiende groep pendelende forenzen heeft dagelijks te kampen met inefficiënte vervoersnetwerken en verstopte wegen. Het toenemende aantal weggebruikers, inadequate coördinatie van verkeerslichten en onvoorziene gebeurtenissen zoals verkeersongevallen, ongunstige weersomstandigheden en bouw- en wegwerkzaamheden zijn de meest voorkomende oorzaken van toenemende congestie in stedelijke gebieden over de hele wereld.

Niet alleen forenzen hebben last van de verkeershinder. Ondernemers in en rond de stad hebben te maken met files en overvolle stadscentra. Als klanten er langer over doen om hun zaak te bereiken, heeft dat gevolgen voor de verkoop. Klanten zien af van een bezoek aan een winkel als ze denken dat ze waarschijnlijk geen parkeerplaats in de buurt kunnen vinden. Bedrijfsactiviteiten, zoals bevoorrading, personeelsplanning en aanwerving, zijn afhankelijk van de stedelijke mobiliteit. Het heeft niet alleen een economische impact, maar ook op de tevredenheid van werknemers, de ervaring van klanten en het imago van een bedrijf.

De grote rol die auto’s, bestelbussen en vrachtwagens spelen in de mobiliteit van onze steden heeft nog een ander ernstig neveneffect — milieuvervuiling. Om dit tegen te gaan moeten we ons brandstofverbruik minimaliseren. Dit kan met efficiënte vervoerssystemen die de verkeersuitstoot verminderen. We kunnen schoon openbaar vervoer en een aantrekkelijke fietsinfrastructuur creëren om groen reizen aan te moedigen voor wie dicht genoeg bij het werk woont. We kunnen de CO2-uitstoot in steden verminderen door het verkeer op drukke wegen slimmer te regelen. Bijvoorbeeld door groene verkeerslichtgolven te creëren en vrachtwagens en fietsers op kruispunten voorrang te geven om het aantal rembewegingen te verminderen.

De laatste jaren is de verkeersveiligheid en het comfort voor voetgangers in Europese steden toegenomen. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid. Tegelijkertijd wordt de levenskwaliteit in die steden negatief beïnvloed door het toenemende verkeer en de drukte op populaire bestemmingen. Tijdens de COVID-19 uitbraak werd de behoefte aan intelligente videoanalyse om moderne stedelijke uitdagingen aan te pakken maar al te duidelijk. Om de sociale afstand te bewaken op plaatsen waar veel mensen samenkomen hebben verschillende gemeenten kunstmatige intelligente video analyse technologie ingezet ter verrijking van hun bestaande publieke toezichtsystemen. De omvangrijke meta data van de live surveillance en intelligente video analyse maakten diepgaande inzichten en compleet situationeel inzicht in complexe situaties mogelijk. De anonieme metagegevens leverden de input voor intelligente live-analyse, maar ook voor statistieken over langere perioden. Genuanceerde meetgegevens en betrouwbare prognoses hielpen bij het adviseren en beslissen over maatregelen voor sociale afstand. Real time gegevens over drukte op veel bezochte locaties werden via dashboards op openbare plaatsen met het publiek gedeeld.

Verbetering van de stedelijke levenskwaliteit staat bovenaan de agenda. 

Lokale overheden, op zoek naar oplossingen voor stedelijke mobiliteitsvraagstukken en toenemende milieu- en veiligheidsdruk, doen steeds vaker een beroep op intelligente videotechnologie voor diepgaande situatie specifieke inzichten en betrouwbare voorspellingen. Tegenwoordig is de technologie beschikbaar om individuen, groepen en werkelijk elke denkbare verkeersmodus 24/7 te monitoren. Zonder afbreuk te doen aan de privacy van het publiek stellen beslissingsondersteunende systemen, slimme camera’s en AI video analyse ons in staat een volledig situationeel bewustzijn te creëren over dynamische en vaak complexe stedelijke scenario’s, om:

 • Proactief de verkeersdoorstroming, – veiligheid, stadstoegankelijkheid en drukte te managen.
 • De schadelijke uitstoot van verkeer te verminderen en de milieu-impact van urbanisatie tegen te gaan.
 • Potentiële bedreigingen in menigten en verkeer op te sporen met betrouwbare meta data die diepgaand inzicht geven zodat preventieve maatregelen kunnen worden genomen.
 • Bewegingspatronen van verkeer en menigten te monitoren voor analyse op basis van historische gegevens voor o.a. ruimtelijke planning en onderhoud van de infrastructuur.
 • Of ongewoon gedrag van individuen, groepen en verkeersdeelnemers te signaleren voor interventie en noodhulp.

Moderne stedelijke mobiliteit komt met tal van uitdagingen. In dit white paper behandelen we de top 5 grootste uitdagingen voor stadsmobiliteit. ViNotion is een pionier op het gebied van intelligente video analyse technologie en slimme camerasensoren. We geven je een kijkje in hoe slimme steden wereldwijd AI inzetten om mobiliteitsproblemen aan te pakken.

Top 5 van grote stedelijke mobiliteitsuitdagingen wereldwijd

 1. Ketenmobiliteit: transit om landelijke gemeenschappen met stedelijke banen te verbinden
 2. Goederenvervoer vanuit, naar en binnen het stedelijk gebied
 3. De verkeersdoorstroming op drukke snelwegen en hoofdverkeersaders
 4. De effecten van klimaatverandering en milieuvervuiling
 5. De veiligheid en leefbaarheid voor bewoners, forenzen en bezoekers

Smart Cities zetten AI video analyse in om de mobiliteit in en rond de stad te verbeteren.

Smart Cities zijn technologisch moderne stedelijke gebieden die gebruik maken van verschillende moderne technologieën en sensors om specifieke metadata te verzamelen, te analyseren en betrouwbare voorspellingen te doen. De uit die gegevens verkregen inzichten worden gebruikt om activa, middelen en diensten efficiënt te beheren. De veelzijdige meetgegevens kunnen worden gebruikt voor innovatie van de stadsmobiliteit. Hoewel smart cities nog in de kinderschoenen staan, zien we wereldwijd innovaties op het gebied van slimme mobiliteit die de verkeerscongestie in steden verminderen en de verkeersomstandigheden voor personen en goederenvervoer verbeteren. De autoriteiten van deze Smart Cities hebben zeer nauwkeurige en veelzijdige inzichten nodig om de verkeersstroom, toegankelijkheid, congestie, milieueffecten én veiligheid van stedelijke mobiliteit in goede banen te leiden. Intelligente video analyse van zowel real time als historische metadata leiden tot inzichten en voorspellingen, die helpen om effectief in te grijpen, aan te sturen en te plannen. Het stelt hen in staat om beter in te spelen op de toenemende drukte en het almaar groeiende verkeersaanbod.

Vanuit ruim 15 jaar samenwerking met Europese, nationale, stads- en verkeersagentschappen en overheden heeft ViNotion geavanceerde kunstmatig intelligente video analyse oplossingen ontwikkeld. Deze oplossingen zijn gebaseerd op AI (Artificial Intelligence), met name op Machine Learning en Deep Learning. ViNotion’s AI-video analyse technologie verzamelt, verwerkt, analyseert en ontsluit de meest veelzijdige inzichten in stadsdrukte en verkeer — met volledige inachtneming van de publieke privacy.

1. Ketenmobiliteit: ‘first mile – last mile’ transit.

Wereldwijd brengen grote aantallen pendelaars dagelijks meerdere uren in het openbaar vervoer door, om van en naar hun werk in de stad te komen. Met meer dan een miljard auto’s in de wereld veroorzaken pendelaars – die om tijd, geld en ergernis te besparen, hun eigen auto gebruiken voor het woon-werkverkeer in plaats van het openbaar vervoer – alleen maar meer files en luchtvervuiling. Door allerlei ongemakken onderweg zoals files en slechte vervoersaansluitingen komen werknemers te laat of raken ze gedemotiveerd en sommigen zelfs oververmoeid. Dit maakt het voor bedrijven in drukke steden moeilijk om medewerkers aan te trekken en te behouden. Slechts 27% van de stedelijke beroepsbevolking wereldwijd heeft een baan die binnen 90 minuten met het openbaar vervoer bereikbaar is. Met de toenemende vraag naar moderner vervoer wordt de vraag naar geavanceerde technologie om onze vervoersinfrastructuur en mobiliteit verder te verbeteren groter.

Verkeersinstanties en lokale overheden worstelen nog met een van de grootste uitdagingen voor de moderne openbaarvervoersector; het ‘first mile – last mile’ vraagstuk. We hebben het over de afstand die een pendelaar moet afleggen van zijn eerste halte tot zijn bestemming, of omgekeerd. Een typische dagelijkse enkele reisroute kan grofweg in drie fasen worden verdeeld:

– De eerste etappe, meestal de eerste verbinding vanaf het huisadres
– Het hoofdtraject, waarbij vaak wordt gekozen voor een vorm van openbaar of gedeeld vervoer
– En het laatste traject, de laatste afstand tot de werkplek of bestemming

Het ‘first mile – last mile’ probleem is misschien niet eenvoudig op te lossen, maar er zijn tal van innovaties in mobiliteit zoals ‘peer-to-peer vervoer’, gedeelde autonome voertuigen en ‘mobility-as-a-service’ (MaaS) die de bereikbaarheid van onze steden kunnen verbeteren. Ze helpen inwoners, forenzen en bezoekers van buiten de stad de afstand tussen de eerste en de laatste halte slimmer, sneller en comfortabeler af te leggen. Goed openbaar vervoer is overal ter wereld een onderwerp van aandacht. We zien echter ook dat steeds meer steden hun fietsinfrastructuur verbeteren en microtransitdiensten op aanvraag, zoals de belbus, toegankelijker maken. Of ze bieden alternatieve vormen van openbaar vervoer aan, zoals e-scooters en ride-sharing.

Hoe dan ook, elk toekomstgericht mobiliteitsplan zal ons mensen moeten aanspreken. We veranderen onze gewoonten nog niet zo gemakkelijk. Een voorkeur voor eigen vervoer en een afkeer van multimodaliteit, een gebrek aan betrouwbare openbare verkeersinformatie en multimodaal reisadvies, en angst voor het delen van ritten met vreemden roepen sterke weerstand op tegen een aantal smart mobility initiatieven.

ViNotion ontwikkelt al ruim 15 jaar oplossingen voor slimme videobewaking van stadsdrukte en verkeer. Onze intelligente video analyse oplossingen bieden gebruikers volledig situationeel overzicht en diepgaand inzicht in elke gewenste verkeerssituatie of drukte op openbare locaties. ViNotion’s geavanceerde technologie geeft inzicht in het dynamische gedrag van alle soorten verkeer, voetgangers en mensenmassa’s in en rond de stad. Met behulp van Computer Vision leveren onze systemen meta data en prognoses over bezoekersaantallen, verkeersaantallen, bewegingsrichting en rijsnelheid — en kunnen ze zelfs uitzonderlijk gedrag signaleren.

Met actuele en betrouwbare informatie over het verkeer en drukte in de stad wordt het voor iedereen gemakkelijker om vervoerskeuzes te maken. Als we de ‘first mile – last mile’ beter kunnen organiseren, zodat we comfortabel kunnen overstappen op een aansluitende taxi- of treinverbinding, of op een huurfiets kunnen stappen, wordt het openbaar vervoer aantrekkelijker.

Fast and free delivery food by scooter in the afternoon in the city

2. Het vervoer van goederen naar, vanuit en binnen de stad.

Files in stadscentra en drukke stedelijke gebieden zijn de oorzaak voor enorme verspilling van tijd en brandstof. Maar al te vaak komt de betrouwbaarheid van de ETA (estimated time of arrival) van chauffeurs en hun vracht in het gedrang door files of andere onverwachte vertragingen. Bestelwagens die vastzitten in druk stadsverkeer kosten vrachtvervoerders jaarlijks miljoenen. Naarmate de bevolkingsgrootte van steden blijft toenemen, neemt het belang van efficiënt goederenvervoer toe.  Slimme en efficiënte stadsmobiliteit moet het goederenvervoer in de stad in de toekomst veiligstellen.

ViSense® is een intelligente oplossing voor beeldinterpretatie, ontwikkeld door ViNotion. Het biedt 24/7 inzicht in complexe verkeerssituaties of op drukte op populaire bestemmingen in en rond de stad. ViSense® combineert slimme sensors met geavanceerde video analyse om veelzijdige real time meta data, diepgaande inzichten en betrouwbare voorspellingen over stadsdrukte en -verkeer te leveren. Met behulp van drempelwaarden kan het systeem ook derden of responssystemen van externen alarmeren.

Het geeft stads- en verkeersautoriteiten, logistieke partijen en andere belanghebbenden de inzichten die ze nodig hebben om effectievere maatregelen voor stedelijke logistiek te ontwikkelen of om actief in te grijpen op actuele verkeerssituaties. Met behulp van statistische metadata analyse en voorspelling helpt ViSense® haar gebruikers een compleet en genuanceerd beeld te vormen van de verkeersdynamiek om de gevolgen van de snelle verstedelijking voor het vervoer van goederen in en rond de stad te beteugelen. ViSense® biedt veelzijdige informatie die relevant is voor het stedelijk goederenvervoer. Het geeft informatie over congestie waardoor alternatieve routes kunnen worden gevolgd. Het geeft informatie over de huidige verkeersdichtheid en het verkeer dat een kruispunt nadert, bijvoorbeeld om vrachtwagens prioriteit te geven bij verkeerslichten, om logistieke schema’s in real time te optimaliseren en de estimated-time-of-arrival (ETA) beter te voorspellen. ViSense® is daarmee een veelzijdige en betrouwbare gegevensbron voor interventie op actuele verkeersomstandigheden en innovatie van het stedelijk goederenvervoer. ViSense® helpt om tijd en kosten te besparen, de wegen veiliger te gebruiken, efficiënter te plannen en de infrastructuur voor goederenvervoer in de stad te verbeteren.

Electrionic traffic sign stating Expect Delays with blurred traffic at sunset

3. De verkeersdoorstroming op drukke snelwegen en hoofdverkeersaders optimaliseren

Voor bijna elke stad is optimaal verkeersbeheer van strategisch belang. In en rond stedelijke gebieden ontstaan vaak files, die in Europa jaarlijks bijna 100 miljard euro kosten. Sommige verkeersproblemen in steden zijn het gevolg van de hoge urbanisatiegraad, andere zijn te wijten aan ontoereikende infrastructuur, tekortkomingen in de stadsplanning of inadequaat verkeersbeheer. Meer dan 10% van alle vertragingen op belangrijke routes in stedelijke gebieden wordt veroorzaakt door slechte verkeersdoorstroming op kruisingen en andere knelpunten.

ViSense® verzamelt, combineert en analyseert gegevens over alle verkeer om waardevolle real time inzichten over het actuele verkeer en het wegennet te ontsluiten. Machine Learning algoritmes leveren voorspellende aanbevelingen om de doorstroming van verkeer en menigten in stedelijke gebieden te verbeteren. Ze bieden inzicht in verkeersopstoppingen en maken effectief ingrijpen bij noodsituaties en dynamisch, data gedreven verkeersmanagement mogelijk. ViSense® helpt gemeenten en wegbeheerders om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Met ViSense® hebben deze organisaties toegang tot meer gegevens dan ooit tevoren om onze wegen veiliger te maken voor zowel automobilisten als ook fietsers en voetgangers. ViSense® levert veelzijdige meta data voor de intelligente, responsieve besturing van geavanceerde verkeersregelinstallaties (IVRI) en kan worden toegevoegd aan conventionele verkeersregelsystemen, zoals inductielussen, om de doorstroming te optimaliseren op basis van de actuele verkeersomstandigheden. De geavanceerde AI-videotechnologie van ViSense® biedt gebruikers een compleet en nauwkeurig situationeel beeld van de actuele situatie op de weg.

4. De effecten van klimaatverandering en milieuvervuiling

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel komt kooldioxide (CO2), een schadelijk broeikasgas, in de atmosfeer terecht. Door de snelle groei van de stedelijke bevolking, de verkeerscongestie, de daarmee gepaard gaande luchtverontreiniging en de verouderende infrastructuur staan steden in het middelpunt van de strijd tegen koolstofemissies. Steden zijn goed voor 60-80% van het totale energieverbruik en ongeveer 70% van de wereldwijde uitstoot. Stedelijke mobiliteit draagt voor 40% bij aan de totale CO2-uitstoot van het wegvervoer.

Overschakelen op vervoersopties met een lage uitstoot is economisch gunstig voor steden en verbetert de leefomgeving voor stedelingen. Door infrastructuur voor elektrische voertuigen aan te leggen, aantrekkelijke fietsroutes en voetgangerszones te creëren of de omschakeling van het openbaar vervoer en bussen op elektrische voertuigen, passen steden zich aan om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Ze moedigen bijvoorbeeld gedeeld gebruik van vervoer aan of stellen groene golven in (voorrang bij verkeerslichten) voor vrachtwagens en fietsers.

ViNotion helpt steden bij het verminderen van schadelijke emissies van stadsverkeer. Met slimme sensors en geavanceerde AI video interpretatiesoftware biedt ViSense® de meest veelzijdige en uiterst nauwkeurige verkeersgegevensoutput om stadsplanners en verkeersmanagers te helpen stedelijke verkeerspatronen beter te begrijpen. Het helpt hen in de besluitvorming over de toewijzing van middelen en beleidsplannen; bijvoorbeeld ter verbetering van openbaar vervoer, ter bevordering van een actieve levensstijl in de stad, of voor de vermindering van files. De Computer Vision experts van ViNotion werken sinds vele jaren samen met stadsplanners en verkeersbureaus om de CO2-uitstoot van verkeer te verminderen en de leefbaarheid in stedelijke gebieden te verbeteren. ViSense® is een betrouwbare gegevensbron voor directe interventie en dynamisch verkeersmanagement in de stad. Het levert real time inzichten die onder meer kunnen worden gedeeld met intelligente verkeersregelinstallaties (IVRI) om groene golven te creëren en groen licht prioriteit te geven aan hulpdiensten, vrachtverkeer of fietsers.

Real time inzicht in complexe verkeerssituaties maakt proactieve dynamische verkeersregeling mogelijk om de doorstroming te verbeteren of onnodige remmanoeuvres van vrachtwagens te verminderen. Historische gegevens helpen verkeers- en stadsautoriteiten patronen te herkennen en infrastructurele aanpassingen te doen om de verkeersstroom te verbeteren, de uitstoot te verminderen of de levenskwaliteit te verbeteren door negatieve milieueffecten te verminderen. Het helpt bij de aanpassing van infrastructuur om schone vervoerswijzen zoals fietsen en lopen te stimuleren. Met de betrouwbare data over de actuele verkeerssituatie in en rond de stad kunnen gepersonaliseerde apps forenzen, stadsbewoners en bezoekers informatie bieden om hun route te plannen. Daarbij kan rekening gehouden worden met de impact van het verkeer en stadsdrukte op het milieu en de leefomgeving.

Rays of sunlight shine on the busy people walking across an intersection in Midtown Manhattan in New York City NYC

5.  De veiligheid en levenskwaliteit voor inwoners, forenzen en stadsbezoekers

Snelle bevolkingsgroei bedreigt de levenskwaliteit in onze woongebieden, steden en voorsteden. Hoewel stedelijke gebieden sterk profiteren van technologische verbeteringen — in de vorm van banen en commerciële kansen — worden als gevolg van veranderingen veel van de voordelen die mensen in eerste instantie naar steden en levendige metropolitaanse gebieden trokken, ondermijnd. De fundamentele doelstelling van stadsontwikkeling is verschoven naar verbetering van de levenskwaliteit in de steden. Het is onlosmakelijk verbonden met de groei van onze economie, sociale rust en maatschappelijk vooruitgang. De mate waarin nationale, regionale en gemeentelijke overheden in staat zijn de leefbaarheid in stadsgebieden de komende jaren te beschermen en te verbeteren, zal bepalen of steden en stedelijke gemeenschappen duurzaam kunnen functioneren of überhaupt leefbaar blijven. Uit enquêtes blijkt al jaren dat mobiliteit in veel gebieden een van de grootste frustraties van stedelingen is, en terecht. De toename van het wegverkeer gaat zelfs sneller dan de bevolkingsgroei, aangezien het aantal kilometers dat per hoofd van de bevolking wordt afgelegd stijgt. De toename van het autogebruik veroorzaakt meer files en vertragingen. De huidige vervoerstendensen brengen de leefbaarheid in de stad in het gedrang. De belangrijkste oorzaken zijn:

 • Stadsbewoners hebben weinig keus dan de auto te nemen, omdat voorzieningen voor openbaar vervoer, fietsen of lopen niet voldoen.
 • Forenzen reizen steeds vaker over lange afstanden en staan vaker en langer in de file.
 • Stedelingen die geen rijbewijs hebben of zich geen auto kunnen veroorloven zijn beperkt in hun mobiliteit.
 • Meer verkeer brengt beperkingen voor de veiligheid en het comfort in de stad en veroorzaakt geluids- en andere milieuoverlast.
 • Files en verkeersopstoppingen vertragen het goederenverkeer en veroorzaken hoge kosten voor lokale bedrijven.
 • Motorvoertuigen verslechteren niet alleen de lucht- maar ook de waterkwaliteit door hun emissies en de grote hoeveelheden zware metalen en olie die van het wegdek afspoelen en in onze waterwegen terechtkomen.

“Leefbare” woongebieden zijn aangenaam, veilig, betaalbaar en community vriendelijk. Een “leefbare” wijk biedt doorgaans een aantrekkelijke, voetgangersvriendelijke openbare ruimte, lage verkeerssnelheden en volumes, een schone natuurlijke omgeving en aangename, gemeenschapsgerichte maatschappelijke voorzieningen. Overal ter wereld worden steden geconfronteerd met tal van uitdagingen voor de leefbaarheid van hun gemeenschappen in de toekomst. Het gaat onder meer om de volgende kwesties:

 • Toenemende verkeerscongestie. Als het aantal afgelegde voertuigkilometers per hoofd van de bevolking blijft stijgen, zal het onmogelijk zijn voor veel steden om dit bij te benen. De toenemende verkeersdichtheid en filevorming ondermijnen de leefbaarheid van stedelijke gebieden overal ter wereld. Alleen door op onderling samenhangende fronten in te grijpen kunnen we een oplossing creëren. Zo kunnen alternatieve vervoerswijzen worden gestimuleerd zodat we wat vaker de auto laten staan. Betere voorzieningen voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer kunnen een aantrekkelijk alternatief voor de auto zijn. Ook financiële prikkels zoals hoge parkeertarieven en vervoerspassen met korting kunnen stadsbewoners, forenzen en stadsbezoekers ertoe aanzetten minder de auto te gebruiken.
 • Reële of vermeende veiligheidsproblemen binnen de stedelijke gemeenschap. Zelfs nu de misdaadcijfers in steden dalen, zet bezorgdheid over veiligheid stedelingen ertoe aan naar voorstedelijke gebieden te verhuizen. Het toevoegen van slimme infrastructuur of openbare voorzieningen die meer ogen op de straat richten, kan de perceptie van veiligheid bevorderen.
 • De afnemende milieukwaliteit vormt een bedreiging voor de leefbaarheid en duurzaamheid van steden. Stadsbewoners hechten veel belang aan een gezonde leefomgeving, maar lucht- en waterverontreiniging, giftige chemicaliën, verspilling van niet-hernieuwbare hulpbronnen en aantasting van ecosystemen bedreigen het welzijn van de stad. Beter toezicht op en handhaving van bestaande milieuwetten, samenwerking op het gebied van milieubeheer, herstel van beschadigde ecosystemen en intelligente mobiliteits- en vervoershervormingen om het autoverkeer terug te dringen, kunnen allemaal bijdragen tot een beter milieu.


Inzicht in de oorzaken van beperkingen op de stedelijke mobiliteit is cruciaal. Multimodale real time verkeersdata bieden inzicht en handelingsperspectief om deze en andere gerelateerde mobiliteitsproblemen aan te pakken. ViSense® gebruikt intelligente video analyse om complexe en dynamische stedelijke verkeerssituaties 24/7 te monitoren, wat resulteert in zeer betrouwbare en veelzijdige inzichten die stads- en verkeersautoriteiten handelingsperspectief bieden. Intelligente stadsdrukte en verkeersmanagementsystemen uitgerust met ViSense®-technologie helpen de verkeersstroom en toegankelijkheid van stedelijke gebieden te verbeteren, onze steden veiliger te maken en de milieueffecten van toenemend stadsverkeer te verminderen.

Wat is ViSense®?

ViSense® is een intelligente video analyse oplossing die veelzijdige meta data over menigten en verkeer verzamelt, combineert en vrijgeeft. ViSense® biedt een situationeel totaalbeeld en dieper inzicht in de dynamiek van stedelijke drukte en verkeer, inclusief de bewegingen van individuele en groepen voetgangers, fietsers en gemotoriseerde voertuigen.

Het ViSense® systeem

ViSense® is opgebouwd uit een geavanceerde AI-video-analyzer en een hoogwaardige slimme camera sensor.

Smart transport technology concept for future car traffic on road . Virtual intelligent system makes digital information analysis to connect data of vehicle on city street . Futuristic innovation .

ViSense® data

ViNotion biedt met ViSense® geavanceerde technologie om onder meer bezoekersaantallen in stedelijke gebieden en de bewegingspatronen van mensenmassa’s en alle verkeer binnen de ViSense®-meetzone te monitoren. ViSense® biedt stadsbesturen en verkeersdiensten inzichten om te anticiperen op potentiële vertragingen en stedelijke congestie. ViSense® wordt gebruikt om de openbare veiligheid in uitgaansgebieden te verbeteren, de bereikbaarheid van drukke stadslocaties inzichtelijk te maken, of de stedelijke mobiliteit te ondersteunen. Het systeem kan rechtstreeks worden aangesloten op bestaande toezicht- en verkeersregelsystemen. Het kan ook alerts uitzenden, onder meer over noodgevallen en stadsverkeer en verkeersopstoppingen. ViNotion ontwikkelde de geavanceerde AI-oplossing om stadsautoriteiten te helpen volledig situationeel inzicht te krijgen in alle mogelijke verkeersmodi en complexe verkeersscenario’s en mensenmassa’s. ViNotion biedt oplossingen voor intelligente video analyse, bijvoorbeeld in voetgangerszones, op verkeersknooppunten en rotondes. Dit omvat zowel permanente installaties als tijdelijke metingen om te helpen bij verbeteringen van de stedelijke infrastructuur.

ViSense® maakt gebruik van Machine Learning en Deep Learning om in real time het gedrag van objecten binnen de meetzone te analyseren. Niet alleen gemotoriseerde voertuigen (zoals auto’s, bussen en vrachtwagens), maar ook de bewegingen van voetgangers en fietsers worden gedetecteerd en geanalyseerd. De metingen worden uitgevoerd door slimme camera’s. ViSense® levert veelzijdige inzichten over bijvoorbeeld rijsnelheden en aankomsttijden (ETA), en kan alerts uitbrengen bijvoorbeeld over de verkeersintensiteit. Aan de hand van de nieuwste Deep Learning-modellen kan ViSense® informatie verstrekken over voetgangers die een kruispunt naderen of het gebruik van fietspaden. Naarmate er meer verkeer bijkomt en de wegen in en rond onze steden drukker worden, is aanpassing van de huidige infrastructuur nodig om de doorstroming te optimaliseren. ViSense® geeft inzicht in de verkeersstromen in complexe verkeerssituaties, zoals op kruispunten en bij rotondes. Zo kunnen aanpassingen aan de infrastructuur worden verantwoord en gevalideerd. Intelligente verkeersregelinstallaties IVRI) worden veelal gekalibreerd op basis van de doorstroming over een kruispunt of rotonde. ViSense® is een analysesysteem dat verkeersstromen uit meerdere richtingen kan detecteren en analyseren, ook in bochten en complexe doorgangen zoals U-bochten. Die gegevens kunnen worden gebruikt om intelligente verkeersregelsystemen te kalibreren, zodat de verkeersdoorstroming dynamisch geoptimaliseerd kan worden.

ViSense® levert zowel real time als ook historische meta data over menigten en individuele of groepen verkeersdeelnemers ongeacht de modaliteit en 100% privacy proof.

De belangrijkste doelstelling van ViSense® is het ontsluiten van veelzijdige en uiterst precieze data voor een volledig situationeel inzicht in complexe verkeersscenario’s en stadsdrukte.

ViSense® biedt:

 • Grote precisie: De nauwkeurigheid van ViSense® is uitstekend. Gemiddeld bereikt ViSense® een nauwkeurigheid van meer dan 95%!
 • Inzichtelijke dataweergave op externe dashboards: ViSense®-data kan op externe dashboards getoond worden om zo de meest relevante informatie toegankelijk te maken bijvoorbeeld op eigen webportals of in een digital twin.
 • Slimme extensies: ViSense® biedt aanvullende modules die de functionaliteit van het systeem uitbreiden, bijvoorbeeld voor dichtheidsberekening of meer gedetailleerde bezoekersanalyse.
 • Breed uitgemeten: Met één enkele sensor kun je het verkeer in de breedte tot 18 meter analyseren. ViSense® heeft geen probleem met brede verkeersaders.
 • Gemakkelijke data export functie: ViSense® is voorzien van een eenvoudige exportfunctie die alle relevante informatie toegankelijk maakt in spreadsheets, waardoor ook eigen analyses kunnen worden uitgevoerd.
 • Powered by ViNotion: ViSense® is ontwikkeld en ondersteund door ViNotion, toonaangevend expert op het gebied van intelligente beeldanalyse.

Benieuwd of geavanceerde video analyse de mobiliteit in jullie stad kan verbeteren?

Neem contact op. We gaan graag met je in gesprek over jullie behoeften, situatie en aandachtspunten om na te gaan of en hoe ViNotion kan helpen.

ViNotion B.V.
+31 (0)40 236 6761
info@vinotion.com
www.vinotion.com

Deze digitale brochure is beschikbaar gesteld door ViNotion — Daalakkersweg 2-58, 5641 JA Eindhoven, Nederland. Alle teksten en afbeeldingen vallen onder het copyright © 2022 van ViNotion B.V. Alle websiteontwerp, lay-out, codering, functionaliteit en rangschikking vallen onder het Copyright © 2022 van ViNotion B.V., alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website of brochure op enige wijze te kopiëren of te verspreiden, hetzij elektronisch, hetzij op papier, of een koppeling naar deze website te maken. Het is niet toegestaan de inhoud van deze site op enigerlei wijze te wijzigen. Wil je de informatie op deze site gebruiken of ernaar linken, neem dan contact op met ViNotion B.V., die al dan niet toestemming verleent.

Wij maken gebruik van cookies. Door het gebruik van cookies verbeteren we het gebruiksgemak voor jou als bezoeker en houden we statistische informatie bij. Meer informatie hierover vind je in onze Privacyverklaring.