AI leidt de toenemende stadsdrukte en verkeer in goede banen.

Auteur:

's-Hertogenbosch leidt de toenemende stadsdrukte en verkeer in goede banen met realtime AI video analyse en Digital Twin simulaties.

‘s-Hertogenbosch wordt geconfronteerd met een aantal stedelijke uitdagingen. Door de urbanisatie neemt het aantal inwoners van de stad toe, wat risico’s voor de openbare veiligheid met zich meebrengt. Allecijfers.nl geeft aan dat de bevolking van ‘s-Hertogenbosch sinds 1996 met 25% is gegroeid. De verwachting is dat dit aantal nog zal stijgen.

Ook de stedelijke mobiliteit vormt een uitdaging. De grote verscheidenheid aan verkeers- en vervoersmogelijkheden maakt het moeilijk om de verplaatsingen van mensen en goederen in goede banen te leiden. Dit heeft gevolgen voor de economie, de leefbaarheid, de werkgelegenheid en het milieu. Betrouwbare gegevens over stadsdrukte- en verkeer zouden overheden, bedrijven en instellingen in ‘s-Hertogenbosch helpen, de uitdagingen van de verstedelijking aan te gaan om de stad aantrekkelijk te houden voor inwoners, forenzen en bezoekers.

's-Hertogenbosch had behoefte aan domein overschrijdende inzichten en een situationeel totaalbeeld van verkeer en stadsdrukte.

‘s-Hertogenbosch had onvoldoende zicht op de bewegingen van verkeer en in het bijzonder van fietsers, voetgangers en menigten in de binnenstad. Omdat ze niet over veelzijdige betrouwbare data beschikten die hun inzicht konden verschaffen, was het moeilijk om met de toenemende stadsdrukte en verkeer om te gaan. Zo was het niet altijd mogelijk om de oorzaken van files en drukte te verklaren. En dus konden ze die niet oplossen door het verkeer of mensenmassa’s om te leiden. Er waren geen historische gegevens beschikbaar over hoe menigten en verkeer zich in het verleden en het heden hebben bewogen om beleidsmaatregelen aan te scherpen of te voorspellen, hoe de toekomst eruit zal zien. Men moest dus handelen vanuit de ervaring en op ongefundeerde intuïties.

De gemeente schakelde ViNotion in om hen te helpen betrouwbare inzichten te verwerven en, belangrijker nog, een situationeel totaalbeeld van de dynamiek van stadsdrukte en verkeer te krijgen. Ze wilden de afstemming tussen verschillende domeinen bevorderen, zodat de voordelen van schaalvergroting qua efficiëntie, kostenbesparing en optimalisatie benut worden. Dat vereist wel, dat data consequent en tijdig worden gedeeld. Omdat ‘s-Hertogenbosch een totaalbeeld ambieert, wilde men verschillende systemen koppelen die data leveren over onder meer openbaar vervoer, stedelijke verkeersstromen, weersomstandigheden, wegomstandigheden, VCA-gegevens en voorspellingen.

De oplossing voor het vraagstuk berustte op een nauwe samenwerking tussen de IT-leverancier, die de systeemintegratie en installatie verzorgde, de leverancier van het digital twin platform en ViNotion. ViNotion leverde oplossingen voor intelligente detectie, classificatie en analyse van alle verkeersmodaliteiten (type, snelheid, rijrichting, rijstrook, classificatie), menigten en individuen in mensenmassa’s. Daarnaast zorgde ViNotion voor dataoverdracht door het hele systeem via API-integratie. Er was behoefte aan:

  • Veelzijdige historische gegevens voor analyse naar de toekomst en lange termijn beleidswijzigingen
  • Precieze realtime data voor onmiddellijke interventie, data gedreven verkeersafhandeling, en filevoorspelling.
  • Voorspellende data vanuit de digital twin en ViNotion data, voor bijvoorbeeld bezoekersstroomgrafieken en trends.

Met video AI algoritmes en slimme camera sensors, in 3 fasen naar totaalsituatiebewustzijn en gedetailleerde inzichten in verkeer en stadsdrukte.

De omvang van het project ging onze interne capaciteit te boven. Om ‘s-Hertogenbosch toch van een complete, domein overschrijdende oplossing te voorzien, stelden we een partnergroep samen voor installatie en logistiek, datalevering en integratie en platform of dashboard visualisatie. ViNotion startte met een locatie- en technische analyse. Het project omvatte 3 fasen:

Fase 1: Waarde bewijzen, met 5 sensors in de binnenstad
Fase 2: Opschalen tot 10 om de robuustheid aan te tonen en een omvangrijker beeld van de binnenstad te genereren.
Fase 3: Eenmaal de oplossing bewezen was, schaalden we op naar 20 live systemen.

Deze driefasenstrategie beperkte de investeringen en risico’s vooraf. Op basis van wat we in fase 1 hebben geleerd, werkten we met ‘s-Hertogenbosch samen om de maatwerkoplossing te verfijnen.

Lees hier hoe we de ontwikkeling, installatie en implementatie van dit project hebben aangepakt:

De resultaten.

In ‘s-Hertogenbosch delen stads- en verkeersautoriteiten nu veelzijdige statistische data voor effectieve sturing, beheer, planning en ontwikkeling. Ze maken gebruik van realtime inzichten, voorspellingen en historische data om vraagstukken rond stadsdrukte, menigten en mobiliteit aan te pakken. Bovendien hebben ze een betrouwbaar totaalbeeld van de stads- en verkeersdynamiek. Domein overschrijdende samenwerking wordt gestimuleerd met geautomatiseerde uitwisseling van metagegevens. De inzichten en voorspellingen helpen bij de besluitvorming en ondersteunen data gedreven verkeersafhandeling en crowd monitoring.

De effecten op de openbare veiligheid, het verkeer en crowd control in 's-Hertogenbosch

De integrale, praktische, gefaseerde aanpak en aanbevelingen van ViNotion en de samenwerking met de verschillende projectpartners gaven onze aannemers vertrouwen, bewijs in de praktijk en een zorgeloze ervaring. ‘s-Hertogenbosch heeft nu een gedetailleerd totaalbeeld van complexe verkeerssituaties en drukte in de stad.

Dankzij de geautomatiseerde publicatie van relevante informatie naar de verschillende domeinen is het nu gemakkelijker om samen te werken. Bestuurders in ‘s-Hertogenbosch stellen aanpassingen van plannen en beleid voor op grond van gedetailleerde, realtime en historische inzichten. Ze hebben een betrouwbaar totaalbeeld van de verkeersdynamiek en drukte in de stad. Bedrijven in het centrum van ‘s-Hertogenbosch hebben toegang tot nuttige informatie, zoals bezoekersaantallen en looproutes, die ze voorheen niet of slechts fragmentarisch beschikbaar hadden. ‘s-Hertogenbosch is beter bereikbaar, het stadsverkeer is goed geregeld en de milieubeleving is merkbaar verbeterd met minder verkeersvervuiling.

Moeite om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden voor burgers, forenzen, ondernemers en bezoekers?

Overweeg de integratie van intelligente video data analyse voor openbare veiligheid, stedelijke mobiliteit en crowd control in je processen. Laten we eens praten over de urbanisatie-uitdagingen waar jullie voor staan. We gaan na, hoe geavanceerde video-interpretatie jullie verder kan brengen.

Wij maken gebruik van cookies. Door het gebruik van cookies verbeteren we het gebruiksgemak voor jou als bezoeker en houden we statistische informatie bij. Meer informatie hierover vind je in onze Privacyverklaring.